Kas ir LU Ekopadome?

LU Ekopadome ir LU Studentu padomes, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas un LU Akadēmiskā centra attīstības programmas kopīga iniciatīva, kuras mērķis ir sekmēt Latvijas Universitātes ilgtspējīgu attīstību, veicinot praktisku ikdienas rīcību LU saimē, tostarp atbildīgu resursu patēriņu, aprites ekonomikas principus, pārvietošanās paradumu maiņu un citus. LU Ekopadomes darbība vērsta uz LU saimes izglītošanu, veicinot ilgtspējībā sakņotu dzīvesveidu, uz iesaisti starptautiskā Ekoskolu programmā un citās sertificēšanas sistēmās, kur pamatā ir ilgtspējas principi, kā arī uz sadarbību ar vides organizācijām.