LU Ilgtspējīgas attīstības politika

Kas ir ilgtspējīga attīstība?

Ar ilgtspējīgu attīstību Latvijas Universitāte saprot atbildību par vidi un cilvēkiem, brīvprātīgu sociālo, ekonomisko, vides un cilvēktiesību vērtību iekļaušanu savā ikdienas darbībā un attiecībās ar iesaistītajām pusēm – darbiniekiem, studējošajiem, partneriem, lēmumpieņēmējiem un sabiedrību.   
 

Kāds ir LU Ilgtspējīgas attīstības politikas mērķis?

Latvijas Universitātes Ilgtspējīgas attīstības politikas mērķis ir noteikt Latvijas Universitātes ilgtspējīgas attīstības principus, virzienus un galvenos instrumentus, lai Latvijas Universitāte būtu atbildīgas rīcības īstenošanas paraugs un attieksmes līderis uzvedības un paradumu maiņā, kas sekmē ilgtspējīgu attīstību kā augstskolā, tā Latvijā kopumā. Ilgtspējīga attīstība ir viens no  pamatnosacījumiem, kurš virza Latvijas Universitātes darbību – studijas, pētniecību, organizatorisko attīstību, pārvaldi un sadarbību ar partneriem.
 

Kādi ir ilgtspējīgas attīstības virzieni Latvijas Universitātē?

Politika nosaka ilgtspējas attīstīšanu šādos virzienos: pētniecībā, inovācijās un zināšanu pārnesē; izglītībā un studijās ilgtspējīgai attīstībai; komunikācijā un iesaistē; sociāli atbildīgās investīcijās; resursu pārvaldībā; sabiedrības labbūtību veicinošā vidē; sadarbībā reģionālu un globālu ilgtspējas mērķu sasniegšanai.
 

Kur balstās LU Ilgtspējīgas attīstības politika?

Politika veidota saskaņā ar Latvijas Universitātes misiju, vīziju, vērtībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā definētajiem mērķiem, Eiropas zaļā kursa nostādnēm, kā arī saskaņā ar citiem saistošajiem politikas plānošanas dokumentiem, apzinoties Latvijas Universitātes nozīmīgo lomu sabiedrības izglītošanā un viedokļa līderības demonstrēšanā.
 

Kas un kad izstrādājis LU Ilgtspējīgas attīstības politiku? 

LU Ilgtspējīgas attīstības politika tapusi pēc LU Ekopadomes ierosinājuma un 2023. gada 31. janvārī apstiprināta LU Padomē.
 

Kur ir pieejama LU Ilgtspējīgas attīstības politika? 

Latvijas Universitātes Ilgtspējīgas attīstības politika pieejama ŠEIT.